Privatlivspolitik

Hvad er GDPR?
 

Guldborgsund Forsynings Privatlivspolitik

Hvis du er kunde
1. Hvilke oplysninger behandler vi om dig som kunde?
2. Cookies
3. Behandlingsgrundlag
4. Opbevaring af oplysninger
5. Videregivelse af oplysninger
6. Sikkerhed
7. Håndtering af CPR-nr.
8. Overførsel til tredjeland
Hvis du søger et job hos os
1. Hvilke oplysninger behandler vi om dig som ansøger?
2. Øvrigt (Automatiske afgørelser - overførsel til tredjemand
Dine rettigheder
1. Ret til indsigt i personoplysninger
2. Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
3. Tilbagekaldelse af samtykke
4. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata
5. Du har ret til at få begrænset behandling afpersondata i visse situationer
6. Dataportabilitet
Hvis du vil klage
1. Klageinstans
Kontakt
1. Kontaktoplysninger
 

 

 

Kunde

Hvilke oplysninger behandler vi om dig som kunde?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Guldborgsund Forsynings samarbejde med dig som kunde, hvilket er følgende oplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Bankoplysninger
 • Forbrugsdata: Måler nr og forbrug
 • Korrespondance
 

Cookies

Som på de fleste andre hjemmesider efterlader du dig elektroniske spor bl.a. via cookies, når du bruger Guldborgsund Forsynings hjemmeside. Oplysningerne er anonyme, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. Vi kobler ikke anonymiserede, tekniske oplysninger med specifikke brugere.
 
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt i din browser, som gør, at vi kan genkende din computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym form for at gøre hjemmesiderne mere brugervenlige, effektive og målrettede.
 

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
 • Forbrugsafregning:  Administration af forsyningspligten og kundeforhold herunder udsendelse af aconto opkrævninger og årsafregning
 • Driftsoptimering af forsyningssikkerheden: Udførelse af driftsindsatser på målere eller andet produktionsudstyr herunder dokumentation for fuldført arbejde
Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er bl.a. artikel 6 i EU’s Persondataforordning, forsyningspligten, miljøbeskyttelsesloven, inddrivelsesloven, opkrævning af forbrugsafgift, bogføringsloven og databeskyttelsesloven. 
 
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. 
Vi behandler, som udgangspunkt, ingen følsomme personoplysninger om kunder.
 
Korrekte og opdaterede personoplysninger
Vi bestræber os på, at de personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi opdaterer dine personoplysninger, hvis du anmoder herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.
 

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Guldborgsund Forsynings forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse – for Guldborgsund Forsyning, som berører dig.
 
Vi bestræber os på at indgå behørige databehandleraftaler med vores leverandører.

Sikkerhed - Dine persondata er beskyttet hos os

Guldborgsund Forsyning har udarbejdet en, intern IT Sikkerhedsstrategi. Den indeholder politikker, interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Guldborgsund Forsyning har truffet, for at overvåge og beskytte vores IT-platforme. Vores IT Sikkerhedsstrategi er med til at beskytte dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.
 
Guldborgsund Forsyning har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver dagligt backup af vores datasæt for at undgå datatab.
 
Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig og dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Guldborgsund Forsyning underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Brug af CPR-numre

Guldborgsund Forsyning A/S er et 100 % kommunalt ejet forsyningsselskab. Selskabets formål er at levere services inden for drikkevand, spildevand og fjernvarme til forbrugerne.
 
CPR-numre for opfyldelse af kundeforholdet, vi anvender det i forbindelse med udbetalinger til din NemKonto.
 
Vi benytter Evita (Navision) som IT-system, når vi skal afregne dine forbrug. Vi opbevarer dit CPR-nummer i Evita systemet, her er det kun muligt at indhente CPR-nummer med forudgående samtykke fra dig.

I nogle tilfælde modtager vi CPR-nummeret fra andre end dig, det gør vi mod forevisning af fuldmagt fx form af en købsaftale fra en ejendomsmægler eller en advokat.
 
Eventuelle oplysninger indeholdende CPR-numre, der fremsendes på mail eller fysisk, vil blive journaliseret i vores ESDH system. Videresendes CPR-nummeret anvendes der krypteret mail.
 

Overførsel til tredjeland

Hvis vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland, sker det kun, hvis det er et af EU godkendt land eller til en virksomhed, der er godkendt under Privacy Shield for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.
 

Ansøger

Hvilke oplysninger behandler vi om dig som ansøger?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Guldborgsund Forsynings samarbejde med dig som potentiel kommende medarbejder, hvilket er følgende oplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Eksamensbeviser og CV
 • Samt andre oplysninger, som du selv har givet os
Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din jobansøgning.
 
Vi behandler kun personoplysninger, du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning og eventuelle bilag.
 
Vi indhenter kun referencer efter at have indhentet et specifikt samtykke fra dig. Evt. personlighedstests opbevares kun efter at have modtaget dit udtrykkelige samtykke.
 

Øvrigt

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør hverken brug af automatiske afgørelser eller profilering.
 
Opbevaringstid
Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på.
En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgning i en længere periode, indhenter vi et skriftligt samtykke fra dig.
 
Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke persondata, hvis vi anvender et eksternt rekrutteringbureau.
 
Overførsel til tredjeland
Vi overfører ikke data, i forbindelse med rekrutteringprocessen, til tredjelande eller internationale organisationer.
 

Dine rettigheder

Ret til indsigt i personoplysninger

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata vi som selskab behandler, som vedrører dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Guldborgsund Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt nederst. Vi behandler og svarer på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse. Der kan være undtagelser hvor  anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en 30 dage. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, vi som selskab behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi hurtigst muligt oplysningerne. Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt vi som selskab er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine oplysninger, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som selskabet er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige oplysninger om dig.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Guldborgsund Forsynings via kontaktoplysningerne nederst og fortælle os, hvilke oplysninger, du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker at vi sletter.Vi behandler og svarer på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse. Der kan være undtagelser hvor  anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en 30 dage. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt retsgrundlaget for selskabets behandling af dine personoplysninger hviler på et samtykke, kan du trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.
 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Guldborgsund Forsynings behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7. 
 
Hvis du trækker dit samtykke, vil selskabet ophøre med at behandle de oplysninger, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre selskabet er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine oplysninger. I så fald vil selskabet kun opbevare de oplysninger, som selskabet er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige oplysninger om dig.
 
Din tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som selskabet har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. 
 
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagekalde dit samtykke, kan du henvende dig til Guldborgsund Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt nedenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for 30 dage. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Guldborgsund Forsynings behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet selskabet, jf. persondataforordningens artikel 21.
 
Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Guldborgsund Forsyning. Er din indsigelse berettiget, vil selskabet ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse. Der kan være undtagelser hvor  anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en 30 dage. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til begrænsning

Du har ret til få begrænset selskabets behandling af personoplysninger i visse situationer, jf. persondataforordningens artikel 18.
 • Mens selskabet behandler den indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de oplysninger, som selskabet behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, selskabet har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Hvis selskabets behandling er ulovlig, og du ikke ønsker sletning af oplysningerne, men derimod alene, at behandlingen af personoplysningerne begrænses.
Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af personoplysninger, kan du benytte kontaktoplysningerne nederst til at sende din anmodning til Guldborgsund Forsyning. Vi behandler og svarer på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse. Der kan være undtagelser hvor  anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en 30 dage. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til dataportabilitet

Hvis selskabets behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til Guldborgsund Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt nedensfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse. Der kan være undtagelser hvor  anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en 30 dage. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.
 
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
 

Kontakt

Guldborgsund Forsyning er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO).
Du er altid, velkommen til at skrive til vores kontaktperson hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.
 
Kontaktoplysninger
 
Virksomhedsnavn:   Guldborgsund Forsyning
   
CVR-nummer:
32476694 – Guldborgsund Forsyning Holding A/S
32559891 – Guldborgsund Forsyning A/S (Service)
32559824 – Guldborgsund Spildevand A/S
32559956 – Guldborgsund Varme A/S
32559980 – Guldborgsund Vand A/S
   
Adresse:     Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F.
   
Kontaktperson: Berit Nissen
Kontaktperson e-mail: bni@guldborgsundforsyning.dk
   
 

Tags: