Klimasikring i oplandet til Krumsø Renseanlæg

Krumsø Renseanlæg er et lille renseanlæg, der er dimensioneret til kun ca. 1.500 PE (personenheder). Normalt kommer der ca. 60 kubikmeter spildevand i døgnet til renseanlægget. Men i våde perioder fem-tidobles tilstrømningen til renseanlægget. Det tyder på, at renseanlægget i disse perioder belastes meget af såkaldt ’uvedkommende vand’, fx fra drænrør, der ved en fejl er tilkoblet spildevandsledningerne.

Derfor har  Guldborgsund Forsyning undersøgt spildevandsledningerne i oplandet til Krumsø Renseanlæg for utætheder i ledningsnettet og eventuelle markdræn. Det er sket ved hjælp af TV-inspektion, og samtidig har forsyningsselskabet fremskaffet gamle drænkort fra det tidligere Hedeselskabet, som kan hjælpe til med opklaring af mulige kilder til det uønskede vand.

Efter registrering af resultaterne af TV-inspektionen samt pumpedata i området er det besluttet at renovere ca. 1.300 meter ledning, hvilket vil ske i eftersommeren 2019.

Projektet påvirker kun i begrænset omfang adgangs- og trafikforhold i området.