På vej mod nye tider med historisk stort anlægsprojekt

Med ventesalen i Scandlines terminalen, Gedser Havn som pittoresk kulisse blev kontrakten om 1. etape af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’  21. oktober underskrevet. På billedet ses kontraktunderskriverne – fra venstre Ole Bronné Sørensen, formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning; Jan Sørensen, direktør i MSE og Camillo Krog, næstformand i Guldborgsund Forsyning.
 

23. oktober 2019

Lokalt entreprenørfirma skal udføre

1. etape af kæmpe renoveringsprojekt


Guldborgsund Forsyning har 21. oktober 2019 skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet MSE Entreprise A/S i Nr. Alslev om at udføre den første af fem hovedentrepriser i forbindelse med et EU-udbud, som blev udskrevet i slutningen af juli.

Entreprisen omfatter nedlæggelse af det eksisterende renseanlæg i Gedesby, som erstattes af en pumpestation, der via en 3 km lang trykledning fremover skal transportere spildevandet fra Gedesby til renseanlægget i Gedser.

Endvidere omfatter entreprisen en særlig ledning med tilhørende pumpestation til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser Havn til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet.

Kontraktsummen lyder på 7,9 mio. kr.

Der indkom to tilbud på hovedentreprisen, efter at fire firmaer havde vist interesse for projektet.

MSE påbegynder anlægsarbejdet medio november, og det forventes afsluttet 30. marts 2020.

”Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’. Den aktuelle entreprise er 1. etape af et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand. I de kommende to år investerer Guldborgsund Forsyning således i alt flere hundrede millioner kroner i totalrenovering af fire renseanlæg,” udtaler projektchef Jesper Reinhold.

Han glæder sig samtidig over, at det er et lokalt firma, der har vundet EU-udbuddet af den aktuelle entreprise.

”I MSE er vi glade og stolte over at have vundet kontrakten på nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg og etablering af trykledninger til Gedser Renseanlæg,” siger Jan Sørensen, der er direktør i selskabet.

”Det er en både stor og spændende opgave, som vi ser frem til at være med til at udføre. Det glæder os også, at Guldborgsund Forsyning – som vi har haft et godt samarbejdet med i mange år – med den valgte udbudsform har givet lokale firmaer mulighed for at være med om budet,” noterer Jan Sørensen.


Udbyder renovering af renseanlæg
i Nykøbing F og Stubbekøbing

15. oktober 2019
16. oktober 2019 udbyder Guldborgsund Forsyning de næste to etaper af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner.
Det ene – som også er det største af de i alt 5 etaper – omfatter totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation. Interesserede tilbudsgivere har indtil den 17. november til at anmode om prækvalifikation. Efterfølgende vil de indkomne anmodninger blive evalueret, og herefter vil de prækvalificerede entreprenører skulle afgive et egentligt tilbud inden 23. marts 2020. Første spadestik til den store renoveringsopgave forventes at finde sted 6. maj næste år og teknisk aflevering af projektet forventes at ske medio oktober 2021.
Det andet delprojekt omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg. Denne etape udbydes som hovedentreprise i underhåndstilbud blandt et antal inviterede entreprenørfirmaer, da projektets omfang ikke kræver EU-udbud. De inviterede tilbudsgivere har indtil 16. december til at komme med tilbud, og første spadestik forventes taget 12. februar 2020 med teknisk aflevering i juni 2021.
Der resterer nu igangsætning af yderligere to etaper af renoveringsprojektet Mod nye tider:
 • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndstilbud, januar 2020)
 • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)
   

EU-udbud af trykledninger og
nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg

 

Under overskriften ’Mod nye tider’ lavede Guldborgsund Forsyning i slutningen af 2018 et EU-udbud af totalrenovering af 4 renseanlæg i totalentreprise. På grund af manglende konkurrence valgte forsyningsselskabet i foråret 2019 at aflyse det oprindelige udbud og i stedet udbyde 5 hovedentreprisekontrakter, hvoraf 3 er EU-udbud (hvilket kræves på grund af projekternes omfang) og 2 er såkaldte underhåndstilbud – dvs. at en række udvalgte entreprenører får mulighed for at byde ind på opgaverne.

24. juli 2019 udbydes den første af de fem hovedentreprisekontrakter som EU-udbud. Entreprisen omfatter nedlæggelse af det eksisterende renseanlæg i Gedesby, som erstattes af en pumpestation, der via en 3 km lang trykledning fremover skal transportere spildevandet fra Gedesby til renseanlægget i Gedser.

Endvidere omfatter entreprisen en særlig ledning med tilhørende pumpestation til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.

Umiddelbart har disse opgaver ikke et omfang, der isoleret betragtet kræver EU-udbud. Men af EU-udbudsretlige årsager skal projektet ses i sammenhæng med den forestående totalrenovering af Gedser Renseanlæg, og da det samlede omfang forventes at overstige den såkaldte tærskelværdi, som kræver EU-udbud, gælder denne udbudsform også for trykledningsentreprisen.

Det forventes, at der vil kunne skrives kontrakt med en tilbudsgiver i midten af september og at første spadestik til projektet vil kunne tages i starten af oktober.

Strategiskift tegner til at blive en succes
Den nye strategi har allerede vist sig at være en succes.

”Det kan vi foreløbig aflæse ved, at mere end 10 firmaer – heraf flere lokale – har vist interesse for at afgive underhåndstilbud. Men på baggrund af tilkendegivelser fra markedet vurderer vi også, at der vil være større interesse for at deltage i de opsplittede EU-udbud, end der var for det oprindelige totalentreprise-udbud. Derfor tror vi på, at den nye udbudsrunde vil forbedre mulighederne for at få konkurrencedygtige tilbud ind på opgaverne,” udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning

”Samtidig har den nye udbudsform bevirket, at detailprojekteringen af de nye anlæg har kunnet startes op sideløbende. Og denne del af processen viser også god fremdrift.”

De 5 hovedentrepriser omfatter foruden udbuddet af trykledningerne på Sydfalster:

 • Totalrenovering af Nykøbing F.  Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, oktober 2019),
 • Totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg (underhåndstilbud, oktober 2019)
 • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndtilbud, januar 2020)
 • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)
   

Kæmpe EU-udbud aflyst

15. maj 2019
 

Guldborgsund Forsyning aflyser det største udbud i selskabets historie og ændrer strategi på grund af ringe konkurrence og for få kvalificerede rådgivningsaktører i markedet

Under overskriften ’Mod nye tider’ lavede Guldborgsund Forsyning i slutningen af 2018 et EU-udbud af totalrenovering af 4 renseanlæg i totalentreprise. Ideen med at udbyde det omfattende projekt i totalentreprise var dels at opnå synergieffekter ved at udbyde flere store projekter samlet og dels at tiltrække nye, innovative ideer til forbedring af ’fremtidens renseanlæg’.

Skuffende resultat

”Vi må imidlertid desværre med en vis skuffelse konstatere, at det oprindelige EU-udbud ikke afstedkom den forventede konkurrence i markedet,” udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning.

”Samtidig vurderer vi, at den begrænsede interesse for EU-udbuddet er udtryk for, at der er for få kvalificerede rådgivningsaktører i markedet.”

Ny strategi

Derfor har Guldborgsund Forsyning nu besluttet helt at ændre strategi omkring den omfattende anlægsopgave, der er den største i forsyningsselskabets historie og som samlet set ventes at løbe op i mere end 200 mio. kr.

”Vi har således besluttet at aflyse det oprindelige udbud og i stedet gennemføre udbud af 5 hovedentreprisekontrakter, hvoraf 3 er i EU-udbud (hvilket er nødvendigt på grund af opgavernes omfang) og 2 er såkaldte underhåndsudbud,” siger Jesper Reinhold.

”Forskellen på at udbyde projektet i én totalentreprise og som fem hoved- og underhåndsentrepriser ligger primært i, at ovennævnte entrepriseformer ikke omfatter fx projektering. Det har vi til gengæld indgået en aftale med rådgivningsfirmaet EnviDan om at stå for.

”De fem entrepriser udbydes tidsmæssigt forskudt i forhold til hinanden. Og det råder i væsentlig grad bod på den forsinkelse af projektet, som gennemførelse af de nye udbud naturligt indebærer. Derfor forventer vi fortsat, at alle delprojekter vil kunne være afsluttet inden udgangen af 2021.”

”Med den nye model forventer vi samtidig at opnå øget konkurrence om opgaverne og ikke mindst at give flere lokale virksomheder mulighed for at byde ind på opgaverne,” pointerer Jesper Reinhold.

 

FAKTA

Sådan gennemføres projektet nu

 • Totalrenovering af Nykøbing F. Renseanlæg (35.000 PE). Udbydes som hovedentreprise i EU-udbud med prækvalifikation i oktober 2019.
 • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (5.000 PE). Udbydes som hovedentreprise i EU-udbud med prækvalifikation i april 2020.
 • Transportledninger mellem Scandlines Terminalen i Gedser og Gedser Renseanlæg. Udbydes som hovedentreprise i EU-udbud i juli 2019.
 • Totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg (3.500 PE). Udbydes i underhåndsentreprise i oktober 2019.
 • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (20.000 PE). Udbydes i underhåndsentreprise i januar 2020.
 

To entreprenørfirmaer prækvalificeret til mega renoveringsprojekt.

29. november 2018
 
Guldborgsund Forsyning har oplevet pæn interesse for at blive totalentreprenør på det største udbud i selskabets historie, som i oktober blev sendt i EU-udbud under overskriften ’Mod nye tider’. Udbuddet omfatter totalrenovering af de fire renseanlæg i Nykøbing F., Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby, og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
I alt har 13 virksomheder – heraf et enkelt udenlandsk – udtrykt interesse for projektet.
 
Efter samråd med forsyningsselskabets rådgivere, EnviDan og advokatfirmaet Horten har Guldborgsund Forsyning udvalgt to firmaer, som er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven. Det er entreprenørfirmaerne Zacho-Lind A/S, Ishøj og Hansson & Knudsen A/S, Odense.
 

Guldborgsund Forsyning har sendt det største anlægsprojekt i forsyningsselskabets historie i udbud

26. oktober 2018
 
 
Med overskriften ’Mod nye tider’ har Guldborgsund Forsyning netop sendt totalrenovering af fire af forsyningsselskabets renseanlæg i udbud. Det drejer sig om renseanlæggene i Nykøbing Falster, Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet nedlægges det eksisterende renseanlæg i Gedesby og i stedet pumpes spildevandet fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er det største i Guldborgsund Forsynings historie, og det er så vidt vides ikke set før i Danmark, at et forsyningsselskab totalrenoverer fire renseanlæg på én gang. Der er reelt tale om at der skal bygges 4 nye anlæg oven på de gamle, som fjernes helt efterhånden som projektet skrider frem. De samlede omkostninger til renoveringerne forventes at løbe op i et trecifret millionbeløb, og projektet forventes at strække sig over ca. tre år frem til midten af 2021.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er nødvendig, fordi en tilbundsgående analyse af anlæggenes tilstand har afsløret, at de er mere nedslidte, end man tidligere har antaget. Men renoveringen er også nødvendig af hensyn til at forbedre arbejdsmiljøforholdende for driftspersonalet. Denne konstatering er blevet yderligere bekræftet i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for renoveringerne i foråret 2018.
 
Projektet er udbudt samlet som en totalentreprise. Tidsplanen for projektforløbet ser således ud:
 
21. november 2018
Sidste frist for registrering som potentiel underleverandør
22. november 2018
Guldborgsund Forsyning udvælger 3-4 prækvalificerede totalentreprenører
21. januar 2019
Sidste frist for aflevering af tilbud fra de prækvalificerede totalentreprenører
April 2019
Guldborgsund Forsyning skriver kontakt med den udvalgte totalentreprenør
21. juli 2021
Alle fire anlæg skal være taget i brug
 
Er dit firma interesseret i at blive underleverandør?
 
Da renoveringsprojektet ’Mod nye tider’ er udbudt som en totalentreprise, ligger valget af underleverandører hos totalentreprenøren og dermed ikke hos Guldborgsund Forsyning.
 
Vi vil imidlertid gerne hjælpe med at formidle kontakt mellem de prækvalificerede totalentreprenører og potentielle underleverandører og -entreprenører.
 
Pr. 21. november 2018 har vi modtaget registreringer fra 34 virksomheder, der ønsker at komme i betragtning som underleverandører i forbindelse med projektet, og vi har formidlet informationerne videre til de prækvalificerede totalentreprenører.