Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Guldborgsund Forsyning blev etableret i 2010 og siden da har vi arbejdet for at skabe det gode liv på Lolland-Falster.

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Guldborgsund Forsyning A/S
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F
Danmark
CVR-nummer: 32559891

1. Indledning
1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Guldborgsund Forsyning A/S (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) behandler personoplysninger om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig. Persondatapolitikken er relevant for dig at læse, såfremt du har en kundeaftale med Guldborgsund Forsyning A/S, Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Varme A/S eller Guldborgsund Vand A/S.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies
2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, søgetermer på vores hjemmeside(r), IP-adresse (herefter “Cookiedata”).

2.2 Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen.

2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

3. Typer af personoplysninger som behandles
3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger). Vi behandler også forbrugsdata, herunder målernummer og forbrug samt eventuelle personoplysninger, der indgår i vores korrespondance. Herudover behandler vi også dit CPR-nummer til opfyldelse af kundeforholdet.

3.2 Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, som dermed kun behandles, hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os.

3.3 Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder. I nogle tilfælde modtager vi oplysning om dit CPR-nummer fra andre end dig. Dette gør vi kun mod forevisning af en fuldmagt eksempelvis i form af en købsaftale fra en ejendomsmægler eller en advokat.

3.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger
4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

Forbrugsafregning: Administration af forsyningspligten og kundeforhold, herunder udsendelse af acontoopkrævninger og årsafregning.

Driftsoptimering af forsyningssikkerheden: Udførelse af driftsindsatser på målere eller andet produktionsudstyr, herunder dokumentation for fuldført arbejde.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR og anden relevant lovgivning. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt efter GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b. Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os efter GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c. Dette omfatter eksempelvis vores overholdelse af forsyningspligten, vandsektorloven, varmeforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, inddrivelsesloven, opkrævning af forbrugsafgift, bogføringsloven og betalingsloven.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores virksomhed er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

6.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.).
b) Databehandlere.
6.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle virksomheder som
leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne virksomheder vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

6.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger
7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

8. Rettigheder for registrerede personer
8.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

8.1.1
Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

8.1.2
Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.1.3 Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.1.4 Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af 8.1.5 oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 8.1.6

8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontakt

10.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på Berit Nissen, gdpr@guldborgsundforsyning.dk.

Dette er version 4, sidst opdateret den 07.05.2020 09:00.

Med venlig hilsen
Guldborgsund Forsyning A/S

Kontakt Guldborgsund Forsyning

Skriv til os, hvis du har spørgsmål. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt Guldborgsund Forsyning
Spørgsmålet vedrører: