Priser

 
Guldborgsund Vandværker
 
Alle priser er inkl. 25% moms
Vandpris   2019 2020
Vandafgift Pr. m3 8,80 8,75
Statsafgift Pr. m3 7,73 7,73
Drikkevandsbidrag Pr. m3 0,24 0,24
Statsafgift ledningstab Pr. m3 - -
Vandpris ialt Pr. m3 16,76 16,71
       
Fast afgift parcelhusmålere Pr. år 971,00 971,00
       
Fast afgift erhvervsmålere Pr. år 3.278,00 3.278,00
Tilslutningsafgifter
   
Byområdet stikledning 2019 2020
Max. 1,5” og 10 m. længde 14.506,00 14.506,00
Ledningsafgift 3.943,00 3.943,00
Anlægstilskud
(for en forbrugerramme på indtil 250 m3)
1.263,00 1.263,00
Stikledning Beregnes i hvert enkelt tilfælde  
     
Uden for byområdet    
Engangsafgift - beregnes i hvert enkelt tilfælde
     
Afbrydelse af vandstik 2019 2020
Asfalt 12.000,00 12.000,00
Fliser 10.000,00 10.000,00
Jord 8.000,00 8.000,00
 
 
Nykøbing Falster Fjernvarme
Alle priser er inkl. 25% moms
Takster for fjernvarme 2019 2020
Fjernvarmepris    
Pr. kWh 0,473 0,4923
m3 Gennemstrømning 1,97 2,05
Målerafgift    
Normal måler 499,00 519,35
Storforbrugermålere 1) 1.560,00 1.623,63
Nettabsberegning 2) 250,00 260,20
Fast årlig afgift    
Antal m² jf. BBR 29,22 30,42
1) Storforbrugermåler opsættes typisk ved forbrug over 5 m3 i timen
2) Nettabsberegning vedrører alene boligselskaber efter indgået aftale
 
 
Tilslutningsbidrag 2019 2020
Boliger - investeringsbidrag frem til skel    
Fritliggende enfamiliehuse 12.865,00 0,00
Kæde / rækkehus - pr. bolig 9.059,00 0,00
Etageboliger og almene familieboliger - pr. bolig 6.590,00 0,00
Ungdomsboliger - pr. bolig 3.198,00 0,00
Erhverv    
Investeringsbidrag for erhvervs- og industriejendomme - betales pr. m2 jf. BBR 27,34 27,34
     
Stikledninger pr. meter    
28 mm PEX 1.524,00 1.524,00
32 mm PEX 1.612,00 1.612,00
40 mm PEX 1.750,00 1.750,00
50 mm PEX 2.090,00 2.090,00
60,3 mm PEX 2.465,00 2.465,00
76 mm PEX 2.589,00 2.589,00
     
Afbrydelse af varmestik 2019 2020
Asfalt 28.000,00 28.000,00
Fliser 24.000,00 24.000,00
Jord 20.000,00 20.000,00
 
 
 
 
Spildevand
 
Alle priser er inkl. 25 % moms
Tilslutningsbidrag 2019 2020
Regn- og spildevand Max 62.226,63 Max 64.957,38
Spildevand alene Max 60 % af takst Max 60 % af takst
 
1. Kloakbidrag er fastsat i h.t. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.
2. For erhvervsejendomme gælder særlige beregningsregler.
3. Oplysning om tilslutningsbidragets størrelse for den enkelte erhvervsejendom kan fås ved henvendelse til Guldborgsund Forsyning.
 
 
Driftsbidrag 2019 2020
Stikledningsbidrag pr. stik.
Fast afgift pr. år
732,50 783,89
Reduceret stikledningsbidrag
(Betaling af el til husstandspumpe)
Fast afgift pr. år
586,25 627,11
Vandafledningsbidrag *)
Ejendomme med måler pr. m3
53,74 50,59
Vandafledningsbidrag*),
hvis omfattet af trappemodel
   
Forbrug < 500 m3 pr. år 53,74 50,59
Forbrug > 500 m3 men < 20.000 m3 pr. år
43,15
40,68
Forbrug > 20.000 m3 pr. år 21,97 20,84
*) Inkl. spildevandsafgift til staten
 
 
 
 
Tømningsbidrag   2019 2020
Normaltømninger Pr. tømning 448,00 773,94
Tillægstakster
Opkræves særskilt og betales udover den faste betaling
Forgæves tømning Pr. gang 191,25 386,97
Ekstra tømning Pr. tømning 448,00 773,94
Forgæves tømningsforsøg kan opkræves, hvis dæksel ikke er frilagt.
 
Særbidrag
 
Alle ejendomme der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt spildevandets indhold af COD, total-kvælstof of total-fosfor overstiger de til enhver tid gældende grænseværdier.
 
Ved særligt forurenet spildevand forstås der organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor spildevand, der indeholder:
  1. mere end 1.600 mg/l organisk stof, der er opgjort som COD
  2. mere end 100 mg/l total-kvælstof eller
  3. mere end 15 mg/l total-fosfor
 
 
De aktuelle priser for løbende forbrug og faste afgifter samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser, fx gebyrer ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblade for de enkelte forsyningsområder. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.