Priser

 
Guldborgsund Vandværker
 
Alle priser er inkl. 25% moms
Vandpris   2020 2021
Vandafgift Pr. m3 8,75 9,75
Statsafgift pr. 1/2-2021* Pr. m3 7,73 7,96
Drikkevandsbidrag Pr. m3 0,24 -
Vandpris ialt Pr. m3 16,71 17,71
*Statsafgift 1/1-2021-31/1-2021 Pr. m3 7,73 7,73
       
Fast afgift parcelhusmålere Pr. år 971,00 971,00
       
Fast afgift erhvervsmålere Pr. år 3.278,00 3.278,00
       
Administrationsomkostninger ved fordelingsregnskab   - 240,27
Tilslutningsafgifter
   
Byområdet stikledning 2020 2021
Max. 1,5” og 10 m. længde 14.506,00 14.506,00
Ledningsafgift 3.943,00 3.943,00
Anlægstilskud
(for en forbrugerramme på indtil 250 m3)
1.263,00 1.263,00
Stikledning Beregnes i hvert enkelt tilfælde  
     
Uden for byområdet    
Engangsafgift - beregnes i hvert enkelt tilfælde
     
Afbrydelse af vandstik 2020 2021
Asfalt 12.000,00 12.000,00
Fliser 10.000,00 10.000,00
Jord 8.000,00 8.000,00
 
 
Nykøbing Falster Fjernvarme
Alle priser er inkl. 25% moms
Takster for fjernvarme 2020 2021
Fjernvarmepris    
Pr. kWh 0,4923 0,4858
m3 Gennemstrømning 2,05 2,02
Målerafgift    
Normal måler 519,35 479,58
Storforbrugermålere 1) 1.623,63 1.499,28
Nettabsberegning 2) 260,20 240,27
Fast årlig afgift    
Antal m² jf. BBR 30,42 28,09
1) Storforbrugermåler opsættes typisk ved forbrug over 5 m3 i timen
2) Nettabsberegning vedrører alene boligselskaber efter indgået aftale
 
 
Tilslutningsbidrag  2020 2021
Boliger - investeringsbidrag frem til skel inkl. 10lbm.    
Fritliggende enfamiliehuse - 16.000,00
Kæde / rækkehus - pr. bolig - 13.000.00
Etageboliger og almene familieboliger - pr. bolig - 11.000.00
Ungdomsboliger - pr. bolig - 9.000.00
Erhverv    
Investeringsbidrag for erhvervs- og industriejendomme - betales pr. m2 jf. BBR 27,34 27,34
     
Stikledninger pr. meter    
28 mm PEX 1.524,00 645,00
32 mm PEX 1.612,00 645,00
40 mm PEX 1.750,00 645,00
50 mm PEX 2.090,00 929,00
60,3 mm PEX 2.465,00 1.226,00
76 mm PEX 2.589,00 1.510,00
     
Afbrydelse af varmestik 2020 2021
Asfalt 28.000,00 28.000,00
Fliser 24.000,00 24.000,00
Jord 20.000,00 20.000,00
 
 
 
 
Spildevand
 
Alle priser er inkl. 25 % moms
Tilslutningsbidrag 2020 2021
Regn- og spildevand Max 64.957,38 Max 64.089,05
Spildevand alene Max 60 % af takst Max 60 % af takst
 
1. Kloakbidrag er fastsat i h.t. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.
2. For erhvervsejendomme gælder særlige beregningsregler.
3. Oplysning om tilslutningsbidragets størrelse for den enkelte erhvervsejendom kan fås ved henvendelse til Guldborgsund Forsyning.
 
 
Driftsbidrag 2020 2021
Stikledningsbidrag pr. stik.
Fast afgift pr. år
783,89
773,41
Fradrag for minipumpestationer
Fast fradrag pr. år
-156,78 -154,68
Bi måler
Fast afgift pr. år
- 971,00
Vandafledningsbidrag 
Ejendomme med måler pr. m3
50,59 55,72
Vandafledningsbidrag*),
hvis omfattet af trappemodel
   
Forbrug < 500 m3 pr. år 50,59 55,72
Forbrug > 500 m3 men < 20.000 m3 pr. år
40,68
44,71
Forbrug > 20.000 m3 pr. år 20,84 22,69
Vejafvanding for kommunale veje *)
3,33% 8,00%
     
Spildevandsafgift indeholdt i vandafledningsbidraget pr. m3 1,01 0,67
     
*) 2020 Investeringer med vejvand inklusive investeringer på renseanlæg
    2021 Investeringer med vejvand
 
 
 
 
Tømningsbidrag   2020 2021
Normaltømninger Pr. tømning 773,94 994,56
Tillægstakster
Opkræves særskilt og betales udover den faste betaling
Forgæves tømning Pr. gang 386,97 341,65
Ekstra tømning Pr. tømning 773,94 994,56
Forgæves tømningsforsøg kan opkræves, hvis dæksel ikke er frilagt.
 
Særbidrag
 
Alle ejendomme der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt spildevandets indhold af COD, total-kvælstof of total-fosfor overstiger de til enhver tid gældende grænseværdier.
 
Ved særligt forurenet spildevand forstås der organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor spildevand, der indeholder:
  1. mere end 1.600 mg/l organisk stof, der er opgjort som COD
  2. mere end 100 mg/l total-kvælstof eller
  3. mere end 15 mg/l total-fosfor
 
 
De aktuelle priser for løbende forbrug og faste afgifter samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser, fx gebyrer ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblade for de enkelte forsyningsområder. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.