Prisliste spildevand

Spildevandet ledes gennem et samlet ledningsnet på i alt 1.996 km. til et af vores rensesanlæg.

Guldborgsund Spildevand behandler spildevandet fra godt 32.000 ejendomme på Falster og det østlige Lolland.

Råd og vejledning

Har du behov for hjælp her og nu - ring på 72 44 12 12 i vores åbningstider: Mandag- torsdag 09-14 og fredag 09-12

Vagttelefon - uden for almindelig åbningstid ring 72 44 12 15

Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund Kommune, der udleder deres spildevand til en septiktank eller trixtank med direkte forbindelse til søer og åer.

Disse ejendomme overholder ikke de nyeste miljøkrav fra staten. På den baggrund har Guldborgsund Kommune vedtaget en spildevandsplan, der medfører, at en lang række ejendomme fremover skal tilsluttes kloaknettet. 

Det fremgår af spildevandsplanen, hvornår kloakeringen af de ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet et rensningsanlæg, skal finde sted. 

Når tidspunktet oprinder, etablerer Guldborgsund Forsyning ledningsnettet frem til din ejendom og sætter en pumpestation eller et stik på din grund. Selve tilslutningen til brønden har du selv ansvaret for at foretage.

I forbindelse med kloakeringen skal du normalt betale kloaktilslutningsbidrag, ligesom du selv skal betale for tilslutningen på din egen grund.

Hent spildevandsplanen 2020-2024 for Guldborgsund Kommune

Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme.

Ansvaret for kloakforsyningen i Guldborgsund Kommune ligger hos Guldborgsund Forsyning, der ejer hovedkloaksystemet og stikledningen frem til dit skel. Forsyningsselskabet sørger for og betaler al vedligeholdelse af denne del af kloaksystemet. Forsyningen vedligeholder i princippet til skel, men renser i praksis ledningsanlægget til spulebrønde, der ligger op til 2 m inden for skel.

Når du ejer et hus, er alle kloakledninger og/eller regnvandsledninger på din grund din private ejendom, og du skal betale for eventuelle nye anlæg samt den løbende vedligeholdelse. En undtagelse er dog, hvis du har en pumpebrønd inde på din grund. Den ejer Guldborgsund Forsyning, der også skal sørge for vedligeholdelse og evt. reparation.

Det er dit ansvar at holde kloaksystemet på din egen ejendom i orden, ligesom det er dit eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.

Hvis noget af din kloak ligger uden for skel – det kan være en rensebrønd, et grenrør eller en tagnedløbsbrønd – har Guldborgsund Forsyning ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør/brønd før hovedledningen.

Hvad må jeg selv lave – og hvad kræver autorisation?

Arbejde med etablering af nye afløbsinstallationer samt reparation af dit kloaksystem må kun foretages af en autoriseret kloakmester.

Du må gerne selv rense afløb og brønde samt grave ud til ledninger.

 

Afløbssystemet i Guldborgsund Kommune er overordnet opbygget på to helt forskellige måder: enten som et fællessystem eller som et separatsystem. De fleste områder i Guldborgsund Kommune er fælleskloakeret. I kommunens spildevandsplan kan du se, hvilket system der findes, hvor du bor.

Fællessystem/Fælles kloakering

I et fællessystem føres alt spildevand, drænvand og regnvand fra en bydel gennem en fælles kloakledning til et renseanlæg. Der er kun én ledning i gaden (hovedledningen) og kun én stikledning til hver grund. Al regnvand fra tage, veje og pladser føres også til hovedledningen i gaden. 

Separatsystem/Separat kloakering

I et separatsystem er spildevand og regnvand adskilt. Spildevandet fra husstande og virksomheder ledes i én kloakledning til rensning på renseanlægget, mens regnvand fra tage, veje m.v. ledes i en anden kloakledning til nærmeste sø, å eller hav. Der er derfor to hovedledninger. Det kræver også to stikledninger til hver grund og to lednings-systemer inde på grundene. 

Sådan fungerer kloakken

Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til hovedledningen ude i vejen. Foran dit hus ligger der normalt en rensebrønd, hvor spildevand fra huset og regnvand samles. Dækslet på rensebrønden kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Den kaldes en skelbrønd. Her går skillelinjen mellem den del af kloakken, som du har ansvar for, og den del, som Guldborgsund Forsyning har ansvar for.

I separatkloakerede områder er der to sæt ledninger og brønde – et for spildevand og et for regnvand. Spildevand er alt det, der kommer inde fra huset – dvs. fra toiletter, håndvaske, køkkenvaske, indvendige gulvafløb samt afløb fra vaske- og opvaskemaskiner. Alle afløb fra overfladearealer er tilsluttet regnvandsstikket. Det gælder tagnedløb og evt. afløb fra indkørsler og terrasser.

Tryksatte systemer

Ved kloakering i det åbne land anvendes ofte såkaldte tryksatte systemer. Det betyder, at spildevandet pumpes væk fra den enkelte ejendom og ledes til et af Guldborgsund Forsynings centrale rensningsanlæg.

I tryksatte systemer findes der en pumpestation på hver enkelt matrikel. Pumpen sætter i gang, når spildevandet i brønden når et vist niveau. I praksis kører pumpen typisk kun få minutter i døgnet, og den kan derfor holde i mange år. Pumpen arbejder endvidere meget lydløst, og hele pumpestationen er forseglet, så der ikke opstår lugtgener.

Ind imellem sker det, at kloaksystemet ikke fungerer. Her følger et par gode råd om, hvad du så kan gøre.

Hvis vandet forsvinder langsomt fra håndvask, brusekabine eller køkkenvask, kan det være fordi vandlåsen er ved at være stoppet og skal renses.

Hvis det lugter af kloak inde i huset, skyldes det som regel, at en eller flere vandlåse er tørre. Problemet afhjælpes ved at hælde vand i afløbet. Hvis det stadig lugter, kan det skyldes andre defekter i dit kloaksystem, og så skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Hvis vandet forsvinder langsomt fra toilettet, er det tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen. Det kan opdages ved at løfte dækslet på rensebrønden og skelbrønden foran huset. Hvis rensebrønden er fuld af vand, sidder forstoppelsen i stikledningen. Hvis skelbrønden også er fuld af vand, sidder forstoppelsen i Guldborgsund Forsynings del af stikledningen. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte os på telefon 7244 1212. Så kommer vi så hurtigt som muligt med en spulevogn og renser ledningen uden udgift for dig.

Hvis skelbrønden er tom, findes forstoppelsen i din private del af kloaksystemet. Så skal du kontakte et spulefirma, der kan rense systemet, hvilket sker for din regning.

Hvis dine afløb gentagne gange stopper til, bør du kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå systemet og udbedre eventuelle skader.

Det er blevet mere almindeligt, at det regner meget voldsomt i Danmark – dvs. at der falder mange millimeter regn på kort tid. Klimaeksperterne forventer imidlertid, at fremtiden vil byde på mere vildt vejr og endnu mere nedbør end i dag.

For mange kommuner – herunder Guldborgsund – giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal aflede spildevandet mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand gennem de samme rør.

Kloakledningerne er generelt ikke dimensionerede til de store vandmængder, og når rørene under skybrud fyldes med regnvand, bliver ledningsnettet overbelastet. Selvom vi har etableret overløbsbygværker som en slags buffer, så indebærer de ekstreme situationer en risiko for, at en blanding af regnvand og urenset spildevand udledes til vores vandløb, søer og kystvande. Denne løsning er ikke holdbar – hverken på kort eller lang sigt.

Løsningen er at adskille – separere – regnvandet fra det beskidte spildevand. Herved opnås flere fordele:

Risikoen for overbelastning forsvinder. Det betyder også, at risikoen for oversvømmelse af kældre under kraftig regn bliver mindre.

Renseanlæggene fungerer bedre fordi de kun skal behandle det egentlige spildevand. Samtidig sænkes driftsomkostningerne

Og regn samt andet overfladevand udledes lokalt, hvilket bl.a. betyder et forbedret økosystem ved, at også de små vandløb bliver tilført naturlige tilløb.

I Guldborgsund Kommune findes der mange spildevandsledninger, som desværre er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand i ikke separerede systemer. Derfor har byrådet i Guldborgsund Kommune vedtaget en spildevandsplan, som bl.a. indebærer betydelige investeringer i separate regn- og spildevandsledninger rundt om i kommunen.

Bliver der varslet skybrud i dit område, kan du selv bidrage til at begrænse omfanget af skader ved at følge nedenstående råd.

Før et varslet skybrud:

Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede.

Luk vinduer, døre og ventilationshuller i ydervægge.

Undgå at opbevare ting på gulvet i kældre eller andre udsatte rum, med mindre det sker i plastbeholdere, der kan tåle vand.

Brug afdækningsplast og/eller vandsikringstape til at begrænse risikoen for indtrængende vand under udsatte døre og vinduer.

Brug vandsikringspropper eller højvandslukker til at undgå, at der kommer vand op af lavtliggende afløb.

Under skybrud:

Led vandet væk – fx ved at grave render rundt om huset.

Pas på manglende kloakdæksler. Ved kraftige skybrud kan kloakdæksler blive presset op af vandtrykket i ledningen. Derved kan kloakbrønde stå åbne og skabe farlige situationer i trafikken.

Efter skybrud:

Pas på kontakt med kloakvand. Det gælder både ved oversvømmelser på gader og i beboelser som ved opstigende kloakvand i kældre og andre rum. Selvom vandet fra kloakken primært består at det regnvand, der falder, kan det stadigvæk indeholde mange sygdomsfremkaldende bakterier samt kemiske stoffer.

Vær især opmærksom på symptomer som fx diarré, opkastninger, feber eller influenzalignende symptomer. Oplever du det efter kontakt med kloakvand bør du øjeblikkeligt kontakte din læge og oplyse, at du har været i kontakt med kloakvand.

Dokumentér eventuelle skader ved at tage billeder og videoer af de berørte områder.

Langsigtede forholdsregler:

Tjek huset og fundamentet for revner og sørg for, at utætheder løbende bliver repareret, så vand ikke trænger ind i din bolig.

Hold dræn og kloakker vedlige. Som husejer er det dit ansvar.

Forebyg tilstopning af kloakken. Undgå at hælde fedtstoffer i vasken, samt at skylle klude, vatpinde, bind m.v. ud i toilettet.

Sørg for at terrasser og andre befæstede arealer hælder væk fra huset.

Montér tilbageløbsstop (skal udføres af autoriseret kloakmester).

Montér højvandslukke (skal udføres af autoriseret kloakmester).

Husk kun 3 ting i dit lokum!

Toilettet kun er til lort, pis og toiletpapir – for nu at sige det lige ud.

Det er et stort problem, at mange skyller for eksempel bind, bleer, vatpinde, fiberklude, gulvklude og hår ud i toilettet. Det er naturligvis også uacceptabelt at skylle medicinrester ud i toilettet. Især hormonpræparater kan forstyrre og forandre fiskenes genetik, når medicinresterne før eller siden ender i vandløb, søer eller havområder.

Den slags affald hører til i skraldespanden. Hvis affaldet bliver skyllet ud i toilettet, kan det give store problemer på vores pumpestationer og renseanlæg.

Men der er i øvrigt næsten ingen grænser for, hvad vi finder i vores spildevandssystem – det er alt lige fra mobiltelefoner og andre elektronikapparater, tøj, ringe og andre smykker til briller, tandproteser og sågar pengesedler.

Du skal også være opmærksom på køkkenvasken

Du bør heller ikke tømme madolie ud i kloakken, fordi det størkner og skaber fedtpropper i kloaksystemet. Hæld i stedet fedtet eller madolien i fx en overskåret mælkekarton. Lad olien køle af og smid det hele i skraldespanden.

Hvad er spildevand?

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug.

Husholdningsspildevand er det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Udover de naturlige menneskelige affaldsstoffer (tis og lort) indeholder spildevandet kemikalier og miljøfremmede stoffer fra f.eks. rengøringsmidler, som er svært nedbrydelige i naturen.

Efter en længere tur gennem kloaksystemet ender spildevandet på renseanlægget, hvor selve renseprocessen går i gang for at sikre, at det vand, der i sidste ende bliver ledt ud i naturen er så rent, at fisk og planter ikke bliver berørt, og at vi kan bade uden at blive syge.

Oplever du at lampen lyser og/eller pumpestationen larmer, er det tegn på, at der er en fejl på din minipumpestation.

Hvis pumpestationen ikke virker, kan du ikke komme af med dit spildevand fra din ejendom.

Før du kontakter os, skal du sikre at dit HFI relæ og gruppeafbryder relæ er slået til (kontakten skal vende op ad.) og du kan med fordel kontrollere om din skelbrønd, er fyldt eller om den er tom.

 

Kontakt Guldborgsund Forsyning

Skriv til os, hvis du har spørgsmål. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt Guldborgsund Forsyning
Spørgsmålet vedrører: