September nyhedsbrev 2023

Målerudskiftning påbegyndes efteråret 2023

Som vi kunne berette om inden sommerferien, står vores vand- og varmemålere til udskiftning.

Vi har nu fundet en målerleverandør, og det bliver virksomheden Kamstrup, som skal levere de nye målere.
I alt skal vi udskifte ca. 10.000 vandmålere og omkring 7.000 varmemålere.

Arbejdet med målerudskiftningen påbegyndes her i efteråret 2023 og hele projektet afsluttes i 2024, og herefter vil der være nye målere i hele forsyningens forsyningsområde.

Så har du en vandmåler og eller en varmemåler fra Guldborgsund Forsyning, vil du senere blive kontaktet af vores installatører, så de kan lave en aftale med dig, om at komme på besøg når du er hjemme, så din måler kan blive udskiftet.
Vi vil løbende orientere om forløbet med målerudskiftningen.

Fortsat 0 overløb trods regnfuld sommer

Skybrud og voldsom regn er ikke længere en sjældenhed. I juli blev der således sat en regnrekord med 140,9 millimeter mod normalt lidt under 70 millimeter. Den tidligere rekord, som var fra 1931, var på 140 millimeter.

Så meget regn er normalt en akilleshæl for et renseanlæg, fordi det øger risikoen for overløb – det vil sige utilsigtede udledninger af urenset spildevand blandet med regnvandet i vandløb eller havet.

Tidligere var Guldborgsund Forsyning hårdt plaget af overløb fra renseanlægget i Nykøbing F. Men ikke længere.

For på trods af den vådeste juli målt nogensinde, så kan vi med glæde konstatere, at vores nye sparebassiner, som blev etableret i forbindelse med renoveringen af Nykøbing F renseanlæg, nu kan håndtere de store mængder regn, som kommer indimellem. Sparrebassinerne fungerer som buffer ved tilstrømning af store regnmængder iblandet spildevand – særligt i forbindelse med voldsomme regnskyl.

Med andre ord så har der ingen overløb været, siden sparebassinerne blev sat i drift tilbage i 2021.

Guldborgsundcentret udvides igen

Butiks- og erhvervsområdet ’Guldborgsundcentret’ i Sundby skal udvides igen – denne gang blandt andet med det nye Biltema-varehus, som åbner senere på året.

I den forbindelse skal Guldborgsund Forsyning anlægge en pumpestation samt ledningsanlæg til bortledning af regnvand til Guldborgsund – både fra Biltema-grunden og den øvrige centerudvidelse.

Projektet omfatter indledningsvis sløjfning af gamle ledninger og brønde. Herefter skal der etableres en pumpestation med en samlet pumpekapacitet på mere end 1.800 kubikmeter vand i timen. Desuden skal der etableres nye brønde og ca. 550 meter ledningsanlæg inden projektet afsluttes med etablering af udløb med regnvand til Guldborgsund.
Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i starten af december.

Ole Bronné Sørensen.
Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning