Skybrud

Forholdsregler ved skybrud

Vi skal ikke så forfærdeligt mange år tilbage, før voldsomme skybrud blev betragtet som ’100 års hændelser’ – altså hændelser, som indtraf ca. én gang på hundrede år. I dag ved vi, at den slags indtræffer langt oftere. Tænk blot på de kæmpemæssige skybrud, som ramte København i 2011 og 2014. Og lokalt oplevede vi også skybrud i 2011 og igen i 2015.

Alt tyder på, at der vil komme endnu flere – og kraftigere – skybrud i fremtiden. Derfor har Guldborgsund Forsyning taget en række initiativer til at forebygge følgerne af monsterregn i vores område.

Hvad er et skybrud?

Definitionen på et skybrud er, at der falder mere end 15 mm regn på mindre end 30 minutter. Hvis der falder mere end 30 mm regn i samme tidsrum, kaldes det et dobbelt skybrud og så fremdeles. Faktisk har vi flere gange siden 2010 oplevet både 2- og 3-dobbelte skybrud i Danmark.

Den mildere udgave af skybrud er ’kraftig regn’, som forekommer, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på seks timer.

Guldborgsund Forsyning har bl.a. indført en fast procedure i forbindelse med skybrudsvarsler fra DMI. Denne procedure omfatter:

Vedr. ledningsnet

 • Visuel kontrol af bygværker inkl. riste.
 • Kontrol af ledninger i særligt udsatte områder for havvandsindtrængning, oversvømmede brønde m.v.

Vedr. pumpestationer

 • Tjek af vitale pumpestationer i berørte områder (kontrolleres fysisk)
 • Tjek af vitale pumpestationer i berørte områder via SRO (Elektronisk styring og overvågning)
 • Visuel kontrol af beredskabspumper inkl. start af pumperne.

Vedr. renseanlæg

 • Visuel kontrol af ristehuse
 • Kontrol af FNU målere (Aggregater til måling af klarhed i spildevandet).
 • Kontrol/tømning af Madkassen (NYK)

Forholdsregler du selv kan tage

Bliver der varslet skybrud i dit område, kan du selv bidrage til at begrænse omfanget af skader ved at følge nedenstående råd.

Før et varslet skybrud

 • Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede.
 • Luk vinduer, døre og ventilationshuller i ydervægge.
 • Undgå at opbevare ting på gulvet i kældre eller andre udsatte rum, med mindre det sker i plastbeholdere, der kan tåle vand.
 • Brug afdækningsplast og/eller vandsikringstape til at begrænse risikoen for indtrængende vand under udsatte døre og vinduer.
 • Brug vandsikringspropper eller højvandslukker til at undgå, at der kommer vand op af lavtliggende afløb.

Under skybrud

 • Led vandet væk – fx ved at grave render rundt om huset.
 • Pas på manglende kloakdæksler. Ved kraftige skybrud kan kloakdæksler blive presset op af vandtrykket i ledningen. Derved kan kloakbrønde stå åbne og skabe farlige situationer i trafikken.

Efter skybrud

 • Pas på kontakt med kloakvand. Det gælder både ved oversvømmelser på gader og i beboelser som ved opstigende kloakvand i kældre og andre rum. Selvom vandet fra kloakken primært består at det regnvand, der falder, kan det stadigvæk indeholde mange sygdomsfremkaldende bakterier samt kemiske stoffer.
 • Vær især opmærksom på symptomer som fx diarré, opkastninger, feber eller influenzalignende symptomer. Oplever du det efter kontakt med kloakvand bør du øjeblikkeligt kontakte din læge og oplyse, at du har været i kontakt med kloakvand.
 • Dokumentér eventuelle skader ved at tage billeder og videoer af de berørte områder.

Langsigtede forholdsregler

 • Tjek huset og fundamentet for revner og sørg for, at utætheder løbende bliver repareret, så vand ikke trænger ind i din bolig.
 • Hold dræn og kloakker vedlige. Som husejer er det dit ansvar.
 • Forebyg tilstopning af kloakken. Undgå at hælde fedtstoffer i vasken, samt at skylle klude, vatpinde, bind m.v. ud i toilettet.
 • Sørg for at terrasser og andre befæstede arealer hælder væk fra huset.
 • Montér tilbageløbsstop (skal udføres af autoriseret kloakmester).
 • Montér højvandslukke (skal udføres af autoriseret kloakmester).