Prisliste spildevand

Alle priser er inkl. 25 % moms
Tilslutningsbidrag 2020 2021
Regn- og spildevand Max 64.957,38 Max 64.089,05
Spildevand alene Max 60 % af takst Max 60 % af takst
 
1. Kloakbidrag er fastsat i h.t. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.
2. For erhvervsejendomme gælder særlige beregningsregler.
3. Oplysning om tilslutningsbidragets størrelse for den enkelte erhvervsejendom kan fås ved henvendelse til Guldborgsund Forsyning.
 
 
Driftsbidrag 2020 2021
Stikledningsbidrag pr. stik.
Fast afgift pr. år
783,89 773,41
Fradrag for minipumpestationer 
Fast fradrag pr. år
-156,78 -154,68
Bi måler 
Fast afgift pr. år
- 971,00
Vandafledningsbidrag 
Ejendomme med måler pr. m3
50,59 55,72
Vandafledningsbidrag*),
hvis omfattet af trappemodel
   
Forbrug < 500 mpr. år 50,59 55,72
Forbrug > 500 mmen < 20.000 mpr. år 40,68 44,71
Forbrug > 20.000 mpr. år 20,84 22,69
Vejafvanding for kommunale veje *) 3,33% 8,00%
     
Spildevandsafgift indeholdt i vandafledningsbidraget pr. m3 1,01 0,67
     
*) 2020 Investeringer med vejvand inklusive investeringer på renseanlæg
    2021 Investeringer med vejvand
   
 
 
 
 
Tømningsbidrag   2020 2021
Normaltømninger Pr. tømning 773,94 994,56
Tillægstakster
Opkræves særskilt og betales udover den faste betaling
Forgæves tømning Pr. gang 386,97 341,65
Ekstra tømning Pr. tømning 773,94 994,56
Forgæves tømningsforsøg kan opkræves, hvis dæksel ikke er frilagt.
 
Særbidrag
 
Alle ejendomme der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt spildevandets indhold af COD, total-kvælstof of total-fosfor overstiger de til enhver tid gældende grænseværdier.
 
Ved særligt forurenet spildevand forstås der organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor spildevand, der indeholder:
 
  1. mere end 1.600 mg/l organisk stof, der er opgjort som COD
  2. mere end 100 mg/l total-kvælstof eller
  3. mere end 15 mg/l total-fosfor
 
 
De aktuelle priser for vandafledningsbidrag og faste afgifter for afledning af spildevand – herunder priser for tømning af hustanke – samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser, fx ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.