Prisliste spildevand

Alle priser er inkl. 25 % moms
Tilslutningsbidrag 2018 2019
Regn- og spildevand Max 62.226,63 Max 62.226,63
Spildevand alene Max 60 % af takst Max 60 % af takst
 
1. Kloakbidrag er fastsat i h.t. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.
2. For erhvervsejendomme gælder særlige beregningsregler.
3. Oplysning om tilslutningsbidragets størrelse for den enkelte erhvervsejendom kan fås ved henvendelse til Guldborgsund Forsyning.
 
 
Driftsbidrag 2018 2019
Stikledningsbidrag pr. stik
Fast afgift pr. år
732,50 732,50
Reduceret stikledningsbidrag
(Betaling af el til husstandspumpe)
Fast afgift pr. år
586,25 586,25
Vandafledningsbidrag *)
Ejendomme med måler pr. m3
53,74 53,74
Vandafledningsbidrag*),
hvis omfattet af trappemodel
   
Forbrug < 500 m3 pr. år 53,74 53,74
Forbrug > 500 m3 men < 20.000 m3 pr. år 43,15 43,15
Forbrug > 20.000 m3 pr. år 21,97 21,97
*) Inkl. spildevandsafgift til staten
 
 
Betaling for aflevering på rensningsanlæg 2018 2019
Aflevering af slam til rensningsanlæg
(kørsel ikke medregnet)
Pr. gang + pr m3
198,90 pr. tømning
+ 53,74 pr. m3
0,00 pr. tømning
+ 0,00 pr. m3
 
 
Tømningsbidrag   2018 2019
Normaltømninger Pr. tømning 448,00 448,00
Tillægstakster
Opkræves særskilt og betales udover den faste betaling
Forgæves tømning Pr. gang 191,25 191,25
Ekstra tømning Pr. tømning   448,00
Separat tømning uden for rute Pr. tømning 573,75 0,00
Tømning ved SPF-svinebesætning Pr. tømning 127,50 0,00
Ekstraordinær tømning (2. tømning af lille tank pr. matrikel pr. år) Pr. tømning 956,25 0,00
Tømning med lille kørevej Pr. tømning 956,25 0,00
Tømning pr. påbegyndt m³ ud over 3,0 m³ tank volumen Pr. tømning 95,50 0,00
Forgæves tømningsforsøg kan opkræves, hvis dæksel ikke er frilagt.
 
Særbidrag
 
Alle ejendomme der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt spildevandets indhold af COD, total-kvælstof of total-fosfor overstiger de til enhver tid gældende grænseværdier.
 
Ved særligt forurenet spildevand forstås der organisk stof, der er opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor spildevand, der indeholder:
 
  1. mere end 1.600 mg/l organisk stof, der er opgjort som COD
  2. mere end 100 mg/l total-kvælstof eller
  3. mere end 15 mg/l total-fosfor
 
 
De aktuelle priser for vandafledningsbidrag og faste afgifter for afledning af spildevand – herunder priser for tømning af hustanke – samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser, fx ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.