Sådan fungerer din kloak

Afløbssystemet i Guldborgsund Kommune er overordnet opbygget på to helt forskellige måder: enten som et fællessystem eller som et separatsystem. De fleste områder i Guldborgsund Kommune er fælleskloakeret. I kommunens spildevandsplan kan du se, hvilket system der findes, hvor du bor.
 
Fællessystem/Fælles kloakering
I et fællessystem føres alt spildevand, drænvand og regnvand fra en bydel gennem en fælles kloakledning til et renseanlæg. Der er kun én ledning i gaden (hovedledningen) og kun én stikledning til hver grund. Al regnvand fra tage, veje og pladser føres også til hovedledningen i gaden. 
 
(Fig. 1)
 
 
 
Separatsystem/Separat kloakering
I et separatsystem er spildevand og regnvand adskilt. Spildevandet fra husstande og virksomheder ledes i én kloakledning til rensning på renseanlægget, mens regnvand fra tage, veje m.v. ledes i en anden kloakledning til nærmeste sø, å eller hav. Der er derfor to hovedledninger. Det kræver også to stikledninger til hver grund og to lednings-systemer inde på grundene. 
 
(Fig. 6)
 
 
 
Sådan fungerer kloakken
Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til hovedledningen ude i vejen. Foran dit hus ligger der normalt en rensebrønd, hvor spildevand fra huset og regnvand samles. Dækslet på rensebrønden kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Den kaldes en skelbrønd. Her går skillelinjen mellem den del af kloakken, som du har ansvar for, og den del, som Guldborgsund Forsyning har ansvar for.
 
I separatkloakerede områder er der to sæt ledninger og brønde – et for spildevand og et for regnvand. Spildevand er alt det, der kommer inde fra huset – dvs. fra toiletter, håndvaske, køkkenvaske, indvendige gulvafløb samt afløb fra vaske- og opvaskemaskiner. Alle afløb fra overfladearealer er tilsluttet regnvandsstikket. Det gælder tagnedløb og evt. afløb fra indkørsler og terrasser.
 
Tryksatte systemer
Ved kloakering i det åbne land anvendes ofte såkaldte tryksatte systemer. Det betyder, at spildevandet pumpes væk fra den enkelte ejendom og ledes til et af Guldborgsund Forsynings centrale rensningsanlæg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tryksatte systemer findes der en pumpestation på hver enkelt matrikel. Pumpen sætter i gang, når spildevandet i brønden når et vist niveau. I praksis kører pumpen typisk kun få minutter i døgnet, og den kan derfor holde i mange år. Pumpen arbejder endvidere meget lydløst, og hele pumpestationen er forseglet, så der ikke opstår lugtgener.