Separering af regn- og spildevand

Det er blevet mere almindeligt, at det regner meget voldsomt i Danmark – dvs. at der falder mange millimeter regn på kort tid. Klimaeksperterne forventer imidlertid, at fremtiden vil byde på mere vildt vejr og endnu mere nedbør end i dag.
 
For mange kommuner – herunder Guldborgsund – giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal aflede spildevandet mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand gennem de samme rør. 
 
Kloakledningerne er generelt ikke dimensionerede til de store vandmængder, og når rørene under skybrud fyldes med regnvand, bliver ledningsnettet overbelastet. Selvom vi har etableret overløbsbygværker som en slags buffer, så indebærer de ekstreme situationer en risiko for, at en blanding af regnvand og urenset spildevand udledes til vores vandløb, søer og kystvande. Denne løsning er ikke holdbar – hverken på kort eller lang sigt.

 
Løsningen
Løsningen er at adskille – separere – regnvandet fra det beskidte spildevand. Herved opnås flere fordele:
  • Risikoen for overbelastning forsvinder. Det betyder også, at risikoen for oversvømmelse af kældre under kraftig regn bliver mindre.
  • Renseanlæggene fungerer bedre fordi de kun skal behandle det egentlige spildevand. Samtidig sænkes driftsomkostningerne
  • Og regn samt andet overfladevand udledes lokalt, hvilket bl.a. betyder et forbedret økosystem ved, at også de små vandløb bliver tilført naturlige tilløb.
 
I Guldborgsund Kommune findes der i alt ca. 1.400 km. spildevandsledninger, som desværre mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand i ikke separerede systemer. Derfor har byrådet i Guldborgsund Kommune vedtaget en spildevandsplan, som bl.a. indebærer betydelige investeringer i separate regn- og spildevandsledninger rundt om i kommunen. 
 
Du kan læse mere om separering af regn- og spildevand og hvordan arbejdet gribes an samt hvordan ansvaret for de enkelte opgaver fordeles i brochuren ’Separering af regn- og spildevand’.
 
Du kan downloade brochuren som pdf-fil via dette link