TV-inspektion af kloakledninger i Marielyst

Guldborgsund Spildevand står over for at skulle gennemføre TV-inspektion af kloakledningerne i et stort område i og omkring Marielyst. Arbejdet bliver først igangsat omkring 1. maj og udføres ad to omgange i ugerne 18-26 og igen i 34-43.  Grundejerne i de berørte områder modtager i nærmeste fremtid en foreløbig information om projektet i posten. Men inden arbejderne sættes i gang bliver grundejerne igen kontaktet – bl.a. med oplysninger om tidsplanen for TV-inspektion på gadeniveau.

I arbejdet indgår højtryksspuling af hoved- og stikledninger. Det kan i enkelte tilfælde afstedkomme problemer i form af, at spulevandtrykket får vandet i toiletkummer og vandlåse i afløb til at sprøjte op. Derfor bør du foretage følgende, inden vi kommer og spuler:

Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned og dæk afløb med en klud. Læg noget tungt oven på både toiletsæde og afløb.

Spuling kan ligeledes tømme vandlåsene for vand. Derfor bør du efter arbejdet er udført kontrollere alle vandlåse og genfylde med vand. Ellers kan der opstå lugtgener. Efterfyldning af vand sker nemt og enkelt ved at skylle ud i toilettet og lade vandet i brusekabine eller håndvask løbe et kort øjeblik.

Har du en frilagt skelbrønd i indkørslen eller i haven, vil det være en fordel at lette dækslerne inden arbejdet går i gang, så der kan komme luft til systemet og dermed mindske overstående gener.

I forbindelse med arbejdet fritlægger vi brønde i vejene og foretager opmåling af hovedledninger, stikledninger samt skelbrønde. Enkelte steder er brøndene på privat grund, så der kan derfor være behov for færdsel på privat grund.

Se mere om, hvilke forholdsregler du bør tage i forbindelse med spuling og TV-inspektion i den lille film herunder

Se tidsplan her