Billede af ny facade - redigeret
April 2022

Folketinget har virkelig fået øjnene op for potentielle risici og farer ved spildevandsslam. Den hidtidige praksis med udspredning af spildevandsslam på landbrugsjorder medfører risiko for opkoncentrering af miljøfremmede stoffer i fødevarekæden herunder ikke mindst PFOS.