_dsc3160_lille
Gedesby

Formanden svang hammeren i Gedesby

Gedesby Renseanlæg skal fjernes på et tidspunkt, og 6. november 2019  blev den første store milepæl i renoveringsprojektet Mod nye tider sat, da Guldborgsund Forsyning indbød til 1. hammerslag i Gedesby.

”I stedet for det traditionelle 1. spadestik, valgte vi at markere, at vi river noget ned for at bygge noget nyt op. Derfor svang vores bestyrelsesformand, Ole Bronné Sørensen, en forgyldt mukkert og slog det første stykke beton af en af de tanke, som senere skal jævnes helt med jorden,” fortæller projektchef Jesper Reinhold.

I den efterfølgende uge begyndte det lokale entreprenørfirma, MSE i Nr. Alslev, der vandt udbuddet på hovedentreprisen, med at gøre klar til og mobilisere. Og mandag den 25. november gik entreprenørerne i jorden.

Første etape omfatter etablering af en trykledning mellem Gedesby og Gedser Renseanlæg, som skydes igennem. Denne del af projektet udføres i indeværende år. Efter nytår etablerer entreprenørerne en trykstation ved Scandlines terminal i Gedser Havn og anlægger en trykledning til at transportere det meget koncentrerede slam fra færgerne direkte til Gedser Renseanlæg.


Med ventesalen i Scandlines terminalen, Gedser Havn som pittoresk kulisse blev kontrakten om 1. etape af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’  21. oktober underskrevet. På billedet ses kontraktunderskriverne – fra venstre Ole Bronné Sørensen, formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning; Jan Sørensen, direktør i MSE og Camillo Krog, næstformand i Guldborgsund Forsyning.
 

Lokalt entreprenørfirma skal udføre
1. etape af kæmpe renoveringsprojekt

Guldborgsund Forsyning har 21. oktober 2019 skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet MSE Entreprise A/S i Nr. Alslev om at udføre den første af fem hovedentrepriser i forbindelse med et EU-udbud, som blev udskrevet i slutningen af juli. Entreprisen omfatter nedlæggelse af det eksisterende renseanlæg i Gedesby, som erstattes af en pumpestation, der via en 3 km lang trykledning fremover skal transportere spildevandet fra Gedesby til renseanlægget i Gedser. Endvidere omfatter entreprisen en særlig ledning med tilhørende pumpestation til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser Havn til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet. Kontraktsummen lyder på 7,9 mio. kr. Der indkom to tilbud på hovedentreprisen, efter at fire firmaer havde vist interesse for projektet. MSE påbegynder anlægsarbejdet medio november, og det forventes afsluttet 30. marts 2020. ”Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’. Den aktuelle entreprise er 1. etape af et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand. I de kommende to år investerer Guldborgsund Forsyning således i alt flere hundrede millioner kroner i totalrenovering af fire renseanlæg,” udtaler projektchef Jesper Reinhold.Han glæder sig samtidig over, at det er et lokalt firma, der har vundet EU-udbuddet af den aktuelle entreprise. ”I MSE er vi glade og stolte over at have vundet kontrakten på nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg og etablering af trykledninger til Gedser Renseanlæg,” siger Jan Sørensen, der er direktør i selskabet. ”Det er en både stor og spændende opgave, som vi ser frem til at være med til at udføre. Det glæder os også, at Guldborgsund Forsyning – som vi har haft et godt samarbejdet med i mange år – med den valgte udbudsform har givet lokale firmaer mulighed for at være med om budet,” noterer Jan Sørensen. 


EU-udbud af trykledninger og pumpestationer
i forbindelse med nedlæggelse af Gedesby Renseanlæg

Under overskriften ’Mod nye tider’ lavede Guldborgsund Forsyning i slutningen af 2018 et EU-udbud af totalrenovering af 4 renseanlæg i totalentreprise. På grund af manglende konkurrence valgte forsyningsselskabet i foråret 2019 at aflyse det oprindelige udbud og i stedet udbyde 5 hovedentreprisekontrakter, hvoraf 3 er EU-udbud (hvilket kræves på grund af projekternes omfang) og 2 er såkaldte underhåndstilbud – dvs. at en række udvalgte entreprenører får mulighed for at byde ind på opgaverne. 24. juli 2019 udbydes den første af de fem hovedentreprisekontrakter som EU-udbud. Entreprisen omfatter nedlæggelse af det eksisterende renseanlæg i Gedesby, som erstattes af en pumpestation, der via en 3 km lang trykledning fremover skal transportere spildevandet fra Gedesby til renseanlægget i Gedser.Endvidere omfatter entreprisen en særlig ledning med tilhørende pumpestation til at pumpe spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til det lokale renseanlæg uden om det eksisterende kloaknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener. Umiddelbart har disse opgaver ikke et omfang, der isoleret betragtet kræver EU-udbud. Men af EU-udbudsretlige årsager skal projektet ses i sammenhæng med den forestående totalrenovering af Gedser Renseanlæg, og da det samlede omfang forventes at overstige den såkaldte tærskelværdi, som kræver EU-udbud, gælder denne udbudsform også for trykledningsentreprisen. Det forventes, at der vil kunne skrives kontrakt med en tilbudsgiver i midten af september og at første spadestik til projektet vil kunne tages i starten af oktober. 

Strategiskift tegner til at blive en succes
Den nye strategi har allerede vist sig at være en succes. ”Det kan vi foreløbig aflæse ved, at mere end 10 firmaer – heraf flere lokale – har vist interesse for at afgive underhåndstilbud. Men på baggrund af tilkendegivelser fra markedet vurderer vi også, at der vil være større interesse for at deltage i de opsplittede EU-udbud, end der var for det oprindelige totalentreprise-udbud. Derfor tror vi på, at den nye udbudsrunde vil forbedre mulighederne for at få konkurrencedygtige tilbud ind på opgaverne,” udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning ”Samtidig har den nye udbudsform bevirket, at detailprojekteringen af de nye anlæg har kunnet startes op sideløbende. Og denne del af processen viser også god fremdrift.”De 5 hovedentrepriser omfatter foruden udbuddet af trykledningerne på Sydfalster:

  • Totalrenovering af Nykøbing F.  Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, oktober 2019),
  • Totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg (underhåndstilbud, oktober 2019)
  • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndtilbud, januar 2020)
  • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)