_dsc2924medium
Nykøbing F

Indvielse af nyt renseanlæg i Nykøbing F. markerer milepæl på kæmpestort anlægsprojekt

Torsdag den 25. august 2022 fejrede Guldborgsund Forsyning indvielsen af sit nye renseanlæg på Skovalleen i Nykøbing F. Med denne milepæl er vi nu tæt på at kunne sætte et punktum for renoveringsprojektet ’Mod nye tider’. Projektet er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings historie med en samlet entreprisesum på 311 mio. kr.

Det kæmpestore anlægsprojekt blev iværksat i november 2019 under overskriften ’Mod nye tider’. Og det omfattede totalrenovering af selskabets renseanlæg i Nykøbing F., Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. Som en del af projektet blev det eksisterende renseanlæg i Gedesby nedlagt og erstattet af en pumpestation, som i dag pumper spildevandet fra Gedesby til Gedser Renseanlæg via en ny trykledning. Og sidst, men ikke mindst, er Færgehavnen i Gedser blevet forbundet med det lokale renseanlæg via en ny og tidssvarende trykledning.

Det var da også en synligt stolt formand for Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen, der i sin indvielsestale udtaler:

”I dag – godt og vel 2½ år efter – kan vi fejre, at vi snart er kommet godt i mål med det kæmpestore anlægsprojekt. Således kan vi i dag indvie det sidste nye renseanlæg, som også er det største. Og dermed markere at vi snart kan se mod afslutningen af projektet.”

Rejsegilde på nyt
renseanlæg i Nykøbing F

Guldborgsund Forsyning holdt 10. december 2020 rejsegilde på det nye renseanlæg i Nykøbing F., der er det suverænt største anlæg i renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, som er et af Danmarkshistoriens største renoveringsprojekter med en samlet anlægssum på mere end 300 mio. kr. Renoveringen af anlægget i Nykøbing F. tegner sig således alene for en projektsum på 110 mio. kr. På grund af Corona-situationen foregik rejsegildet med et minimum af deltagere. Til gengæld blev begivenheden live-streamet, så medarbejdere og andre interesserede kunne følge med i arrangementet.

I gamle dage holdt man rejsegilde for at please guderne

Efter velkomst ved projektchef Jesper Reinhold indledte formanden for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning, Ole Bronné Sørensen, sin tale med refleksioner over rejsegilders historiske betydning. I gamle dage holdt man nemlig rejsegilde for at please guderne. ”Efterhånden har vi dog erfaret, at succeskriteriet for et byggeri mere afhænger af håndværkerne end af guderne. Derfor ser man i dag mere et rejsegilde som en god skik, hvor bygherren takker alle de implicerede håndværkere med et mindre traktement på byggepladsen,” sagde Ole Bronné Sørensen. ”Derfor vil jeg benytte lejligheden til at takke vores dygtige hovedentreprenør, Munck Havne & Anlæg, sammen med selskabets underentreprenører og håndværkere, for et godt og veludført arbejde hidtil. Og vi har ikke grund til at betvivle, at det ikke nok skal fortsætte på den måde.” ”Som man kan se på byggepladsen, er der fuld gang i renoveringsarbejdet flere steder,” fortsatte formanden. ”Vi står i øjeblikket ved den såkaldte multibygning, der er en nyskabelse, som vi har indført på alle de 4 nye renseanlæg, som vi i øjeblikket er ved at bygge i forbindelse med vores kæmpestore renoveringsprojekt ’Mod nye tider’.” 
”Her i Nykøbing er multibygningen 800 m2 stor. Den skal først og fremmest rumme teknisk udstyr og maskiner til mange af renseanlæggets processer, der før havde til huse i hvert deres særskilte bygværk. Udover, at multibygningen bliver et arkitektonisk flot bygværk, så indkapsler det installationerne i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen. Det betyder, at vores naboer fremover vil kunne glæde sig over et anlæg, hvor der er taget alle forholdsregler mod bl.a. støj- og lugtgener.” ”Lidt længere ’nede ad gaden’ er vi i gang med at banke pæle i til de to nye sparebassiner på hver 5.000 m3, som tillige med et eksisterende sparebassin på 3.000 m3 skal sikre anlægget mod uønskede overløb i forbindelse med kraftige regnvejrshændelser i fremtiden,” sluttede Ole Bronné Sørensen. 

Sidste brugsdato overskredet

Efterfølgende kaldte adm. direktør Niels Rasmussen rejsegildet for en historisk begivenhed, fordi det gamle anlæg reelt har overskredet ’sidste brugsdato’. ”Vi har længe oplevet markante udfordringer med anlægget, der er nedslidt og kræver rigtig meget af driftsmedarbejderne, der konstant har skullet forholde sig til tekniske problemer og nedbrud. Så jeg er sikker på, at vores driftsfolk kan se frem til en mere rolig hverdag fremover. Vores kunder kommer også til at opleve forbedringer, og sidst, men ikke mindst vil det nye anlæg få stor betydning for det omgivende miljø,” sagde Niels Rasmussen og takkede såvel entreprenørerne som sine egne driftsfolk for både at holde tidsplanen og stå last og brast om driften under vanskelige betingelser. 


Første spadestik med
nedgravning af tidskapsel


Tirsdag den 23. juni 2020 blev der taget første spadestik til renoveringen af Nykøbing F. Renseanlæg som led i det store renoveringsprojekt ’Mod nye tider’. Det omfatter i alt renovering af 5 renseanlæg, som samlet set er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings 10-årige historie. Det skete bl.a. med nedgravning af en tidskapsel indeholdende informationer om projektet og visse nostalgiske effekter fra det gamle renseanlæg, som tidligst må åbnes i 2045. Arrangementet blev indledt med et lille flagritual, som er blevet et fast element i forbindelse med opstarten af nye entrepriser.  Først strøg Carsten Jacobsen, der er produktionsleder for Spildevand Proces, det gamle frønnede GuldborgsundForsyning flag for dermed at markere, at en æra er slut. Derefter hejste Camillo Krog, der er næstformand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning et særligt byggepladsflag, som vil vaje over byggepladsen indtil man en gang i foråret 2022 kan indvi det nye anlæg. Efterfølgende hejste hovedentreprenøren, Munck Havne & Anlæg, også sit flag. ”Sådan. Så er de indledende øvelser overstået, og vi kan nu se frem mod en forhåbentlig gnidningsfri byggeproces, hvor Munck, vil omskabe dette nedslidte renseanlæg til et nyt og moderne anlæg,” udtalte formanden for Guldborgsund Forsynings bestyrelse, Ole Bronné Sørensen, herefter. ”Det er en både spændende og udfordrende proces, fordi vi skal forny anlægget samtidigt med, at det kører videre og skal fungere i hverdagen. Men jeg er stærkt fortrøstningsfuld, når det gælder Muncks evne til at levere varen.” 

Forud for sin tid

”Det nye Nykøbing F. Renseanlæg bliver et anlæg, som på flere punkter vil være forud for sin tid,” sagde Ole Bronné Sørensen videre. ”Fx vil det være ubemandet langt det meste af tiden. Carsten eller en af hans medarbejdere vil nemlig kunne sidde på deres kontor i Nykøbing – eller for den sags skyld derhjemme – og styre anlægget ved hjælp af en iPad.” ”Vi starter med at bygge et såkaldt sparebassin på 5.000 m3. Et sparebassin er et bassin, som kan begrænse tilløbet af spildevand ved kraftig regn, hvilket vil reducere risikoen for overløb (aflastninger) fra renseanlægget til Tingsted å markant. Senere i renoveringsfasen vil der blive opført yderligere et sparebassin – også på 5.000 m3. Og sammen med et allerede eksisterende sparebassin på 3.000 m3 vil vi til den tid have en samlet ’bufferkapacitet’ på 13.000 m3. Og så skal der nærmest en 20 års regnvejrshændelse til, før vi risikerer overløb. Så det er altså et meget væsentligt klimatilpasnings-projekt, vi her har gang i.” ”Herovre bygger vi en arkitektonisk flot ’Multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Multibygningen kommer også til at indeholde mandskabsfaciliteter samt en slags showroom, hvor fx skoleklasser til sin tid vil kunne blive klogere på, hvordan et renseanlæg fungerer.” ”Der skal også opføres en ny koncentreringstank og en pumpestation til retur- og overskudsslam. Samtidigt skal de eksisterende proces- og efterklaringstanke renoveres. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.” 

Godt sted at være for bier og insekter

”Byggeperioden starter nu, og i oktober 2021 forventer vi, at kunne foretage en del-indvielse, mens den endelige indvielse først vil kunne finde sted i foråret 2022.” ”Og til den tid kan vores truede bestand af bier også se frem til at få et godt sted at være her, idet vi planlægger at tilplante de åbne arealer på renseanlægget med bi- og insektvenlige blomster. På den måde håber vi at kunne bidrage til at fastholde og gerne øge bestanden af bier samtidigt med, at vi reducerer omkostningerne til grønt vedligehold,” sagde Ole Bronné Sørensen. 

Nedgravning af tidskapsel

”Og nu skal vi til noget rigtig sjovt, synes jeg. Vi har nemlig besluttet at markere dette 1. spadestik med symbolsk at nedgrave en tidskapsel med informationer om dette byggeri og visse nostalgiske effekter fra det gamle renseanlæg.” ”Eftersom det nye anlæg er dimensioneret til at kunne holde i 25 år, må tidskapslen tidligst åbnes igen om 25 år – altså i 2045. Og til den tid vil man så kunne evaluere, om vi har tænkt rigtigt med den måde, som renseanlægget er projekteret på.” Herefter fyldte Ole Bronné Sørensen og projektchef Jesper Reinhold forskellige dokumenter og effekter (herunder en lille flaske håndsprit) i tidskapslen, som efterfølgende blev sænket ned i et til lejligheden opgravet hul af Camillo Krog, der er næstformand i forsyningens bestyrelse. Og så var der pølser og Cocio til alle ad libitum.


Skriver kontrakt om 
renovering for 110 mio.

Glade smil efter at underskrifterne på den absolut største kontrakt i renoveringsprojektet ‘Mod nye tider’ er sat. Personerne på billedet er fra venstre adm. direktør Benny Ebbe Jørgensen og afdelingschef Jesper Kjeldgaard Andersen, Munck Havne & Anlæg a/s; nyudnævnte produktionsleder for Spildevand Proces i Guldborgsund Forsyning, Carsten Jacobsen; samt Camillo Krog og Ole Bronné Sørensen, der er henholdsvis næstformand og formand i bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning.  Mandag den 25. maj 2020 skrev Guldborgsund Forsyning kontrakt med Munck Havne & Anlæg a/s, Nyborg, om renovering af Nykøbing F. Renseanlæg – en kontrakt til en samlet værdi af 110 mio. kr. Anlægsarbejdet er det fjerde og største af fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er det største anlægsprojekt i Guldborgsund Forsynings 10-årige historie.
Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter.
Der skal også opføres en ny indløbspumpestation og en modtagerstation for septisk slam samt fordelerbygværk og slampumpestation tillige med to efterklaringstanke og et udløbsbygværk. Ydermere skal der opføres to sparebassiner á 5.000 m3. Disse vil blive opført som første etape af projektet, hvilket vil reducere risikoen for overløb (aflastninger) fra renseanlægget til Tingsted å markant. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.
Der indkom tre tilbud på hovedentreprisen, efter at fire firmaer oprindeligt deltog i EU-udbuddet.

Munck påbegynder anlægsarbejdet 23. juni, og projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning, forventer at første etape af det store anlægsprojekt kan afleveres i sommeren 2021. Slutaflevering vil dog først kunne ske i foråret 2022.

Satser på at rekruttere lokalt
Opførelsen af det nye renseanlæg i Nykøbing Falser er helt i tråd med Munck Havne & Anlægs strategiske fokus omkring større og komplekse anlægsbyggerier.
”Vi har valgt at fokusere endnu mere på renoveringer af renseanlæg, da vores medarbejdere har stor erfaring inden for denne type projekter, der typisk involverer en række forskellige opgaver og fagdiscipliner: Afløbskonstruktioner, spuns & pælefundering, in-situ støbt beton og større mængder jord- og belægningsarbejde mv. Alt dette udfører vi i egenproduktion, og på den måde har vi god kontrol med alle processerne i byggeriet. De elektriske og mekaniske arbejder håndteres i samarbejde med portugisiske Efacec” udtaler adm. direktør Benny Ebbe Jørgensen, Munck Havne & Anlæg.
Han fortæller, at Munck allerede er påbegyndt de forberedende arbejder med planlægning og mindre projektering.
”Vi forventer, at de første gravemaskiner går i jorden allerede i juni måned. Desuden er vi i gang med at sætte holdet til opgaven, hvor vi efterstræber at rekruttere lokalt fra både Lolland-Falster og Sydsjælland. Vi har et spændende projekt, som løber de næste ca. 2 år, så det er helt oplagt at ansætte medarbejdere med lokal tilknytning.”
Udover formænd, rørlæggere, maskinførere og anlægsstruktører ønsker Munck Havne & Anlæg at beskæftige 1 til 2 lærlinge på projektet.  


Fire firmaer prækvalificeret
til at give bud på renovering
af Nykøbing F Renseanlæg

Foto fra besigtigelse af Nykøbing F Renseanlæg Guldborgsund Forsyning har prækvalificeret fire entreprenørfirmaer til at deltage i EU-udbuddet om totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Projektet omfatter 3. etape af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner. Mod nye tider III er udbudt i hovedentreprise.De fire prækvalificerede entreprenørfirmaer er:

  • Hansson & Knudsen A/S, Odense
  • Arkil A/S, Vojens
  • Zacho-Lind A/S, Ishøj
  • Munck Havne & Anlæg a/s, Nyborg

De prækvalificerede entreprenørfirmaer har nu frem til 21. februar 2020 til at komme med et indledende tilbud på det omfattende renoverings-projekt. Derefter vil Guldborgsund Forsyning gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne, inden der efter planen skrives kontrakt med den valgte hovedentreprenør i slutningen af april 2020. 


Misforståelse medfører, at
entreprenører får ny chance

Guldborgsund Forsyning har 28. november besluttet at gentage invitationen til at deltage i tilbudsgivningen vedrørende renoveringen af Nykøbing F. Renseanlæg. Det sker efter, at 4 entreprenørfirmaer havde søgt om prækvalifikation i forbindelse med det oprindelige EU-udbud, men hvor to af ansøgerne havde misforstået kravene til et enkelt punkt i udbudsmaterialet, nemlig dokumentation af og fremsendelse af referencer. Imidlertid vurderes alle fire selskaber at være kvalificerede, men da reglerne for EU-udbud ikke gør det muligt at efter-indhente de manglende oplysninger, har forsyningsselskabet derfor valgt at genudbyde projektet. ”Genudbuddet kommer ikke til at medføre forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan, idet vi har optimeret processen frem mod det endelige valg af samarbejdspartner og kontraktunderskrivelse. Bl.a. har vi indsnævret forhandlingsperioden efter tilbudsfristen for det første tilbud,” udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning. ”Så tidspunktet for, hvornår vi går i jorden og hvornår vi afslutter, er der ikke ændret på. Dermed ligger den endelige afleveringsfrist for det nye anlæg i oktober 2021 ligeledes fast.” ”For ikke at besværliggøre processen med genudbuddet for de firmaer, som allerede har lagt et stort arbejde i ansøgningen om prækvalifikation, har vi oprettet mulighed for, at det materiale, som vi allerede har modtaget, kan genleveres i en ’copy-paste løsning’, så det arbejde ansøgerne har leveret, ikke skal omgøres,” pointerer Jesper Reinhold. Det er Guldborgsund Forsynings håb, at Nykøbing F Renseanlæg efter ombygningen, vil fremstå med nytænkende og innovative løsninger på flere aktuelle udfordringer – og dermed blive et renseanlæg, som peger mod nye tider. Bygherren ønsker med den udbudte renovering bl.a. at skabe grundlag for overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning samt planlagte og forebyggende indsatser, når det gælder vedligeholdelse. Dette med henblik på at opnå en reduktion af de løbende driftsomkostninger. 


 

Udbyder renovering af renseanlæg
i Nykøbing F og Stubbekøbing

16. oktober 2019 udbyder Guldborgsund Forsyning de næste to etaper af renoveringsprojektet ’Mod nye tider’, der samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter inden for spildevand med et totalbudget på flere hundrede millioner kroner. Det ene – som også er det største af de i alt 5 etaper – omfatter totalrenovering af Nykøbing F Renseanlæg. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation. Interesserede tilbudsgivere har indtil den 17. november til at anmode om prækvalifikation. Efterfølgende vil de indkomne anmodninger blive evalueret, og herefter vil de prækvalificerede entreprenører skulle afgive et egentligt tilbud inden 23. marts 2020. Første spadestik til den store renoveringsopgave forventes at finde sted 6. maj næste år og teknisk aflevering af projektet forventes at ske medio oktober 2021. Det andet delprojekt omfatter totalrenovering af Stubbekøbing Renseanlæg. Denne etape udbydes som hovedentreprise i underhåndstilbud blandt et antal inviterede entreprenørfirmaer, da projektets omfang ikke kræver EU-udbud. De inviterede tilbudsgivere har indtil 16. december til at komme med tilbud, og første spadestik forventes taget 12. februar 2020 med teknisk aflevering i juni 2021. Der resterer nu igangsætning af yderligere to etaper af renoveringsprojektet Mod nye tider:

  • Totalrenovering af Marielyst Renseanlæg (underhåndstilbud, januar 2020)
  • Totalrenovering af Gedser Renseanlæg (EU-udbud med prækvalifikation, april 2020)